Các thiết lập chung (General Settings – Cockpit)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Cockpit. Sử dụng thẻ này để quản lý thiết lập cho các tiện ích dạng buồng lái (Cockpit) và tổng hợp thông tin cô động (Dashboards).

General Settings Cockpit

Fiori-Style Cockpit

Chọn nút radio này để sử dụng cách trình diễn buồng lái kiểu Fiori.

Ghi chú

Chức năng này chỉ khả dụng nếu sử dụng SAP Business One phiên bản dành cho SAP HANA.

Cockpit

Chọn nút radio này để bật cách trình diễn buồng lái ở cấp công ty. Khi Cockpit được bật, người dùng của công ty có thể quyết định riêng lẻ xem có làm việc với nó hay không. Khi nút radio này không được chọn, người dùng không thể xem hoặc truy cập Cockpit, ngay cả khi họ đã tự kích hoạt nó.

 

Enable SAP Crystal Dashboards

Hộp kiểm này xuất hiện khi bạn chọn nút Cockpit và chọn nút More… . Chọn hộp kiểm này cho phép hiển thị bảng tổng hợp thông tin cô đọng (Dashboards) ở cấp công ty.

Ghi chú

Chức năng này chỉ khả dụng nếu sử dụng SAP Business One phiên bản dành cho Microsoft SQL.

SAP Crystal Dashboard Web Portal

Hộp kiểm này xuất hiện khi bạn chọn nút Cockpit và chọn nút More… . Chọn liên kết này để theo dõi bảng tổng hợp thông tin Dashboards của bạn bằng trình duyệt Web.

Ghi chú

Chức năng này chỉ khả dụng nếu sử dụng SAP Business One phiên bản dành cho Microsoft SQL.

None

Chọn nút này để không sử dụng Cockpit.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *