Ví dụ về dành hàng trước (Example: Reserving ATP)

Là người bán hàng, bạn nhận được đơn đặt hàng với số lượng 100 cho mặt hàng I001 từ khách hàng C001. Bạn muốn kiểm tra xem có đủ số lượng để giao vào ngày 25/08/2012 hay không và sau đó bạn muốn dành hàng trước cho đơn hàng của mình. Bạn tiến hành như sau:

  1. Từ hệ thống SAP Business One, phiên bản dành cho SAP HANA: chọn biểu tượng ATP Check Icon kiểm tra có sẵn hàng để hứa trên thanh công cụ. Cửa sổ ATP Check xuất hiện.
  2. Trường Item, nhập I001, và chọn mặt hàng có mã I001. Bạn có thể thấy vào ngày 2012.08.25, có sẵn số lượng 400.
  1. Vì có đủ số lượng hàng vào ngày 25/08/2012, bạn tạo đơn bán hàng (Sales Order) cho số lượng 100.

Ghi chú

Trong cửa sổ Checking Rule Details của quy tắc được gán cho mặt hàng này, nếu trước đó bạn đã chọn hộp kiểm Perform ATP Check Automatically và có đủ số lượng, thì ứng dụng sẽ tự động xác nhận số lượng được yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Defining ATP Checking Rules.

  1. Khi thực hiện lại ATP check, bạn có thể thấy còn số lượng 300 vào ngày 2012.08.25, điều đó có nghĩa là số lượng 100 đã được dành trước cho đơn hàng của bạn.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *