Thiết lập đối thủ cạnh tranh (Competitors – Setup)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Opportunities >>> Competitors. Sử dụng cửa sổ này để khai báo danh sách các đối thủ cạnh tranh của công ty trong hệ thống SAP Business One.

Competitors Setup

Name

Nhập tên của đối thủ cạnh tranh.

Threat Level

Chọn mức độ đe dọa của đối thủ:

    • Low: thấp
    • Medium: trung bình
    • High: cao

Details

Nhập các thông tin bổ sung về đối thủ.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *