Thiết lập chứng từ Sales Quotation

Thiết lập các thông tin cho chứng từ báo giá (Sales Quotation) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Sales Quotation.

Default Valid Until Date

Chỉ định số ngày/tuần/tháng mặc định sau ngày ghi sổ (Posting Date) còn hiệu lực.

Include Tax in Quotation

Chọn để xác định xem có tính toán và hiển thị số tiền thuế trong chứng từ báo giá hay không.

Nếu bạn tạo một đơn bán hàng (Sales Order) mà tham chiếu/liên kết đến một báo giá (Sales Quotation), SAP Business One sẽ tính thuế theo các quy tắc được xác định cho khách hàng và mặt hàng.

Allow Copying Closed Quotations to Target Doc.

Xác định liệu báo giá vẫn mở hoặc đóng sau khi bạn sao chép chúng đến chứng từ đích.

Chọn để cho phép báo giá ở trạng thái Closed vẫn được dùng để sao chép đến tài liệu đích.

Thông thường, khi bạn đã sao chép báo giá sang chứng từ đích, nó được coi là đã đóng (Closed). Sau đó, nó không còn được hiển thị để lựa chọn cho phép sao chép chúng khi bạn tạo chứng từ đích. Bỏ chọn hộp kiểm để kích hoạt tùy chọn này.

Procurement Wizard: Activate Automatically for Drop-Ship Warehouse Lines

Xác định xem hộp kiểm Procure Drop-Ship Items  trên thẻ Logistics trong cửa sổ Quotation có được chọn theo mặc định hay không. Nếu được chọn, Procurement Confirmation Wizard sẽ mở ra khi bạn thêm báo giá với các mặt hàng từ kho hàng Drop-ship.

Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled

Nếu bạn chọn hộp kiểm này, khi bạn hủy một chứng từ được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, các mặt hàng trong tài liệu đã hủy có thể được hiển thị lại để sử dụng lại.

Without User Confirmation

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled được chọn.

Nếu bạn chọn hộp kiểm này, khi hủy một chứng từ được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, các mặt hàng trong tài liệu đã hủy sẽ hiển thị lại trong trình hướng dẫn (Wizard) để sử dụng lại.

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, thì khi hủy chứng từ được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: Do you want the items to be reusable in Procurement Confirmation Wizard? Bạn cần quyết định xem bạn có muốn các mặt hàng được hiển thị lại hay không.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Sales Quotation.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *