F – Thuật ngữ bắt đầu bẵng chữ F trong hệ thống ERP SAP Business One.

 1. Federal Tax ID: mã số thuế
 2. FIFO: viết tắt của First In First Out, nghĩa là “vào trước ra trước”. Thuật ngữ FIFO được dùng trong hệ thống SAP Business One ở khía cạnh giá trị hàng tồn kho, theo đó lớp giá nào hình thành trước (nhập kho) thì lớp giá đó sẽ được sử dụng trước cho hoạt động xuất kho.
 3. finished product: thành phẩm
 4. fiscal year: năm tài chính
 5. fixed amount: số tiền cố định
 6. fixed asset: tài sản cố định (TSCĐ)
 7. formatted search: viết tắt là FMS, chức năng cho phép người dùng nhập liệu theo danh sách được định nghĩa trước. Kể từ phiên bản 9, FMS được thay thế bời thuật ngữ User Define Values (UDV).
 8. freeze: đóng băng các giao dịch kho để tránh làm thay đổi dữ liệu trong quá trình thực hiện kiểm kê kho
 9. freight: chi phí vận chuyển, thường sử dụng trong giao dịch nhập khẩu hàng hóa
 10. full authorization: không giới hạn quyền truy cập hoặc sử dụng chức năng của hệ thống
 11. future remit: số tiền công nợ chưa đến hạn thanh toán

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *