Khai báo nội dung văn bản mẫu (Predefined Text)

Sử dụng nội dung văn bản mẫu (Predefined Text) để thêm vào các chứng từ mua/bán trong quá trình nhập liệu, giúp việc nhập liệu được nhanh chóng và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành hệ thống SAP Business One.

Predefined Text cũng có thể được sử dụng ở dòng có thuộc tính Text. Chẳng hạn, dưới các mã sản phẩm là nội dung văn bản thể hiện thông tin chương trình khuyến mãi bằng cách giảm giá có hiệu lực đến ngày …

Predefined Text

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Predefined Text.

  • Cửa sổ mở ra với chế độ Add, nhập thông tin mã (Text Code) và nội dung (Text). Nhấn nút Add để xác nhận thêm mới.
  • Để cập nhật, tìm đến Text cần sửa, thay đổi và chọn nút Update.
  • Để xóa nội dung văn bản mẫu, choose Data >>> Remove hoặc nhấp chuột phải vào khu vực cửa sổ và chọn Remove

Nội dung văn bản mẫu

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *