Thiết lập mẫu in mặc định (Default Layout)

Người dùng có thể thiết lập mẫu in mặc định (Default Layout) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) để giảm thao tác lựa chọn mỗi lần muốn in ấn.

Cách thực hiện:

  • Chọn Tools >>> Layout Designer
  • Chọn biểu tượng Thiết lập mẫu in mặc định trên thanh menu

Cửa sổ lựa chọn Layout and Sequence xuất hiện

 • chọn mẫu in mặc định Default Layout
    • Chọn mẫu in, sau đó nhấn vào nút Set as Default. Cửa sổ Default Layout xuất hiện
   •  thiết lập mặc định

Lựa các tùy chọn phù hợp:

Set as Default fro All Users: áp thiết lập này cho toàn bộ người dùng

Set as Default for Current User: áp thiết lập này cho người dùng hiện tại

Set as Default for Specified Users: áp thiết lập này cho danh sách người dùng được chọn ở nút …

Set as Default for all BPs (for Whom a Default Layout Has Not Been Assigned): áp thiết lập này cho tất cả đối tác (những đối tác chưa được chỉ định mẫu in mặc định)

Set as Default for Specified BP: áp thiết lập này cho danh sách đối tác được chọn ở nút …

và xác nhận bằng nút OK. Tiếp tục thao tác nhấn nút Update ở cửa sổ Layout and Sequence để hoàn tất thiết lập mẫu in mặc định.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *