Các thiết lập chứng từ (Document Settings – Per Document)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document. Sử dụng cửa sổ này để khai báo/xác định thông tin cho các chứng từ sau:

  • Sales
  • Purchasing
  • Banking
  • Fixed Asset
  • Accounting
  • Inventory
  • Production
  • Service
  • Project Management

Document Settings Per Document

Để xác định các cài đặt áp dụng cho một loại chứng từ cụ thể, hãy chọn một loại chứng từ trong trường Document. SAP Business One hiển thị các trường liên quan cho loại chứng từ đã chọn. Sau đây là danh sách các chứng từ:

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *