Thiết lập mối quan hệ (Relationships – Setup)

Để truy cập cửa sổ này, hãy chọn Administration >>> Setup >>> Opportunities >>> Relationships. Sử dụng thiết lập này để khai báo danh mục mối quan hệ trong quá trình quản lý cơ hội kinh doanh.

Relationships setup

Mối quan hệ đối tác kinh doanh có thể là hãng, nhà thầu phụ, liên danh, liên kết hoặc bất kỳ loại mối quan hệ nào khác giúp tăng cường tỷ lệ thành công trong quá trình chuyển hóa cơ hội kinh doanh. Khai báo các mối quan hệ (Relationships) được xác định trong cửa sổ này. Khi bạn thêm cơ hội mua hàng hoặc bán hàng mới, bạn có thể chọn các mối quan hệ mà bạn đã xác định ở đây.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *