Quản lý mật khẩu (Password Administration)

Sử dụng cửa sổ quản lý mật khẩu (Password Administration) để chỉ định các yêu cầu liên quan đến mật khẩu người dùng. Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Security >>> Password Administration.Quản lý mật khẩu Password Administration

Security Level: mức độ bảo mật áp dụng cho mật khẩu của người dùng. Chọn một trong các mức độ đã định trước:

  • Low: thấp (được chọn làm mặc định)
  • Medium: trung bình
  • High: cao
  • Custom: tùy biến bởi quản trị hệ thống

Các giá trị theo các mức độ đã được định nghĩa trước (Low/Medium/High) không thể thay đổi, ngoại trừ trường hợp Custom.

  • Expiration After X Days: sau bao nhiêu ngày thì mật khẩu sẽ hết hạn. Người dùng cần phải thay đổi mật khẩu mới.
  • Minimum Length in Characters: Độ dài tối thiểu của mật khẩu.
  • Minimum Number of Uppercase Characters: Số ký tự chữ hoa tối thiểu có trong mật khẩu.
  • Minimum Number of Lowercase Characters: Số ký tự chữ thường tối thiểu có trong mật khẩu.
  • Minimum Number of Digits: Số ký tự số tối thiểu có trong mật khẩu.
  • Minimum Number of Non-alphanumeric Characters: Số ký tự đặc biệt tối thiểu (không phải ký tự chữ và số).
  • Password cannot match X Previous Passwords: mật khẩu mới không thể trùng X mật khẩu cũ.
  • Authentications Before User Account is Locked: Số lần đăng nhập thất bại sẽ gây ra tình trạng khóa tài khoản. Người dùng có thể thông báo để quản trị hệ thống can thiệp mở khóa và cài lại password. Quản trị hệ thống sử dụng chức năng Administration >>> Setup >>> General >>> Users để mở khóa bằng cách hủy chọn hộp kiểm Locked trong cửa sổ Users – Setup.

khai báo người dùng user

Nếu chỉ có duy nhất một super user mà bị khóa thì quản trị hệ thống phải tạo yêu cầu hỗ trợ với phân loại SBO-ADM-SET-GEN và đính kèm bản scan thư được ký bởi người đứng đầu doanh nghiệp liên quan đến yêu cầu hãng SAP hỗ trợ mở khóa cho tình huống này. Chi tiết xem SAP Note 978292.

  • Password Example: hiển thị ví dụ về mật khẩu tuân thủ theo mức độ bảo mật đã khai báo bên trên khi người dùng nhấn nút Generate để tạo mẫu mật khẩu.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *