Thiết lập chứng từ Incoming Payment

Thiết lập các thông tin cho chứng từ thu tiền (Incoming Payment) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Incoming Payment

Thiết lập chứng từ Document Setting Incoming Payment

Split BP/Account in Journal Entry

Chọn để có một dòng xuất hiện cho mỗi phương thức thanh toán.

Theo cài đặt mặc định, chỉ có một dòng xuất hiện cho tài khoản khách hàng hoặc nhà cung cấp trong hạch toán kế toán (Journal Entry) cho chứng từ thanh toán Incoming Payment, ngay cả khi các phương thức thanh toán khác nhau được chỉ định cho khoản thanh toán.

 

Split Credit Voucher

Chọn để tách chứng từ thẻ tín dụng trong hạch toán kế toán theo ngày ở phía khách hàng hoặc nhà cung cấp khi nhận được khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 

Display All Transactions by Default

Chọn để hiển thị tất cả các giao dịch của đối tác kinh doanh (Business Partner) đang ở trạng thái mở (Open) trong khi thao tác với cửa sổ Incoming Payment.

 

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

 

Allow Cash Accounts Only for Cash Payment Means

Chọn hộp kiểm để kiểm soát người dùng chỉ được sử dụng tài khoản tiền cho khi thao tác với phương thức Cash Payment Means

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *