Quản lý mẫu in và báo cáo (Report and Layout Manager)

Quản lý mẫu in và báo cáo (Report and Layout Manager) là nơi quản lý các báo cáo (Reports), mẫu in (Layouts) và trình tự in ấn (Printing Sequence) của toàn bộ chứng từ trong hệ thống SAP Business One. Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Report and Layout Manager

Người dùng có thể thực hiện các tác vụ sau trong cửa sổ này:

  • Chỉnh sửa mẫu in và báo cáo
  • Thay đổi chi tiết các mẫu in và báo cáo được phát triển
  • Thiết lập mẫu in mặc định  và trình tự in cho chứng từ
  • Xóa các mẫu in và báo cáo được phát triển
  • Tạo và quản lý trình tự in ấn của các chứng từ có liên quan
  • Thực thi các báo cáo
  • Import/Export các mẫu in và báo cáo được phát triển bằng công cụ Crystal Report
  • Thiết lập phân quyền cho các mẫu báo cáo và mẫu in

Quản lý mẫu in và báo cáo Report and Layout Manager

 

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *