Thiết lập chứng từ Purchase Quotation

Thiết lập các thông tin cho chứng từ báo giá của nhà cung cấp (Purchase Quotation) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Purchase Quotation

Thiết lập chứng từ General Settings Purchase Quotation

When Duplicated Vendor Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Vendor Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Vendor Reference No. đến chứng từ đích.

Create Online Quotation

Khi được chọn, hộp kiểm Create Online Quotation được chọn theo mặc định trong Purchasing — A/P   Purchase >>> Quotation >>> Logistics. Sau khi người dùng thêm báo giá mua hàng, một thông báo qua email sẽ được gửi đến người liên hệ (Contact Person) của nhà cung cấp, mời nhà cung cấp gửi đề xuất tương ứng cho công ty.

Để kích hoạt quy trình này, đảm bảo rằng địa chỉ email của người liên hệ của nhà cung cấp được khai báo trong Business Partners >>> Business Partner Master Data >>> Contact Person và địa chỉ email của người dùng SAP Business One hiện tại được khai báo trong Administration >>> Setup >>> General >>> Users. Ngoài ra, kịch bản Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) phải được kích hoạt và thiết lập cấu hình .

 

Close Document When Its Base Purchase Request is Closed

Xác định xem có đóng Purchase Quotation được sao chép từ Purchase Request Purchase Request đó bị đóng.

 

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Purchase Quotation.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *