Thiết lập thuế giữ lại (Withholding Tax)

Để khai báo thuế giữ lại (Withholding Tax) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1), vào đường dẫn sau: Administration >>> Setup >>> Financials >>> Tax >>> Withholding Tax

thuế giữ lại withholding tax Trong đó:

  • WTaxCode: mã thuế
  • Inactive: kích hoạt vô hiệu đối với mã thuế
  • WTaxName: tên thuếgiữ lại
  • Category: Invoice / Payment. Hệ thống sẽ thực hiện hạch toán giữ lại ở giai đoạn làm hóa đơn (Invoice) hay giai đoạn làm thanh toán (Payment)
  • Effective from / Rate: ngày và thuế suất hiệu lực, được định nghĩa khi bấm chọn nút Withholding Tax Definition

thuế giữ lại withholding tax

  • Base Type: Gross / Net: Hệ thống sẽ trên số Gross (đã bao gồm VAT) hoặc Net (chưa bao gồm VAT) để tính toán ra thuế giữ lại của chứng từ
  • %Base Amount: Tỷ lệ số tiền cơ sở dùng để tính toán
  • Account: Tài khoản sử dụng để hạch toán khi thực hiện khấu trừ phần giữ lại của đối tác

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *