Ví dụ về lịch giao hàng tùy chỉnh (Example: Specific Delivery Schedule)

Là người bán hàng, bạn đã tạo một đơn bán hàng với số lượng 180 của mặt hàng I001 cho khách hàng VIP C002 và khách hàng này muốn giao hàng vào ngày 23/08/2012. Khi tạo đơn hàng, bạn thấy không đủ số lượng vào ngày 23/08/2012 nên bạn muốn hy sinh các đơn hàng khác để đáp ứng yêu cầu của khách hàng VIP này. Bạn tiến hành tùy chỉnh lịch giao hàng như sau:

  1. Từ hệ thống SAP Business One, phiên bản dành cho SAP HANA, chọn biểu tượng Lập lịch giao hàng Delivery Scheduling Management Icon trên thanh công cụ, cửa sổ Delivery Schedule Management xuất hiện.
  1. Trong trường Item, nhập mã mặt hàng I001 và chọn mặt hàng đã được lọc. Bạn có thể thấy rằng không có số lượng xác nhận cho đơn đặt hàng của khách hàng C002

Lập kế hoạch giao hàng tùy chỉnh Specific Delivery Schedule Management

  1. Kéo đơn hàng đó vào khu vực chứng từ đích.

Drag to adjust schedule

Adjust scheduling

  1. Kéo nút trên thanh của hai đơn đặt hàng với số lượng có sẵn cho đến khi đơn đặt hàng của bạn được đáp ứng đầy đủ.

Rescheduling reschedule

  1. Chọn nút Preview, cửa sổ Delivery Schedule Confirmation xuất hiện. Đơn hàng của bạn đã được đáp ứng hoàn toàn.

confirm scheduling

  1. Để xác nhận lịch giao hàng, chọn nút Confirm. Bạn đã hoàn tất tùy chỉnh lịch giao hàng.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *