Thiết lập quốc gia, vùng lãnh thổ (Countries / Regions Setup)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Countries/Regions. Sử dụng cửa sổ này để khai báo/tùy chỉnh thông tin liên quan đến quốc gia/vùng lãnh thổ có liên quan đến định dạng địa chỉ (Address Format) trong các chứng từ mua bán và giao dịch có liên quan đến địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ kho,…được dùng trong hệ thống SAP Business One.

Thiết lập quốc gia vùng lãnh thổ countries regions

Code, Name

Nhập mã, tên của quốc gia/vùng lãnh thổ.

Code for Report

Nhập mã của quốc gia/vùng lãnh thổ nếu cần sử dụng trong các báo cáo.

Address Format

Mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ thường được khai báo định dạng địa chỉ. Định dạng này quyết định cấu trúc của địa chỉ trong các chứng từ giao dịch mua bán. Có thể sử dụng định dạng đã được khai báo sẵn cho một số quốc gia, người dùng có thể khai báo mới nếu cần.

Các trường sau không phù hợp với thị trường Việt Nam nên không được đề cập chi tiết ở phần hướng dẫn này

 • EU
 • No. of Digits for Tax ID
 • No. of Digits for Bank Code
 • No. of Digits for Branch
 • No. of Digits for Account No.
 • No. of Digits for Control No.
 • Domestic Bank Acct. Validation
 • IBAN Validation
 • ISO Alpha-2 Code
 • ISO Alpha-3 Code
 • ISO Numeric Code

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *