Thiết lập đơn vị tính (Units of Measure – UoM)

Thiết lập đơn vị tính (Units of Measure – UoM) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Units of Measure. Sử dụng cửa sổ này để khai báo tất cả đơn vị tính mà doanh nghiệp đang sử dụng để quản lý hàng tồn kho.

Để quản lý các mặt hàng trong kho theo các UoM (đơn vị đo lường) khác nhau, bạn cần xác định các UoM riêng lẻ trong cửa sổ này. Đây là những đơn vị sẽ được mua, bán và tồn kho. Sau đó, bạn có thể nhóm những UoM được liên kết lại với nhau thành một bộ (UoM Group) với định nghĩa về quy tắc chuyển đổi giữa các UoM.

Units of Measure setup

UoM Code

Nhập mã cho đơn vị tính (UoM).

UoM Name

Nhập tên của UoM.

Length, Width, Height, Weight

Đơn vị đo lường mặc định cho các trường này: độ dài, trọng lượng được chỉ định trong General Settings >>> Display. Bạn cũng có thể nhập UoM theo cách thủ công.

Volume

Hệ thống sẽ tự động tính toán thể tích theo chiều dài (Length), chiều rộng (Width) và chiều cao (Height) đã được khai báo và hiển thị kết quả trong lưới. Bạn có thể thay đổi giá trị này bằng cách nhập thủ công một giá trị khác, nhưng các giá trị trong trường Length, WidthHeight sẽ bị xóa ngay lập tức.

Volume UoM

Chọn đơn vị tính thể tích (Volume UoM) từ danh sách thả xuống. Volume UoM mặc định tương ứng với UoM độ dài mặc định được chỉ định trong General Settings >>> Display.

Weight

Nhập thông tin trọng lượng có thể quy đổi được của UoM.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *