Chức năng chỉnh sửa (Edit)

Người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa (Edit) dữ liệu của chứng từ, danh mục hoặc thông tin cấu hình hệ thống của hầu hết các cửa sổ chức năng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1)

Mở dữ liệu muốn chỉnh sửa

Chức năng chỉnh sửa

Lưu ý: Các dữ liệu không được phép chỉnh sửa thường hiển thị với nền xám

Thực hiện chỉnh sửa, nhấn nút Update để hệ thống lưu lại dữ liệu đã được sửa

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *