Các nút lệnh thường sử dụng

Nút lệnh dùng để thực thi một hành động cụ thể. Sau đây là các nút lệnh thường sử dụng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1):

các nút thường sử dụng common button thêm mới dữ liệu danh mục hoặc chứng từ vào hệ thống. Đối với cửa sổ chứng từ, có 3 tùy chọn với nút Add: thêm vào hệ thống và mở chế độ để tiếp tục nhập liệu chứng từ mới (Add & New),  thêm vào hệ thống và mở chế độ xem lại chứng từ vừa thêm (Add & View), thêm vào hệ thống và đóng cửa sổ chứng từ đang mở (Add & Close)

các nút thường sử dụng common button lưu sự thay đổi của dữ liệu

các nút thường sử dụng common button đồng ý với thiết lập hoặc sự thay đổi và  đóng cửa sổ

các nút thường sử dụng common button hủy hành động hoặc sự thay đổi và đóng cửa sổ

expand hiển thị nhiều thông tin hơn của dữ liệu trong cửa sổ

collapse ẩn thông tin trong cửa sổ

next trong trình thuật sĩ hỗ trợ (wizard), đi đến bước kế tiếp

back trong trình thuật sĩ hỗ trợ (wizard), trở về bước kế trước

select all chọn tất cả mục (checkboxes) trong cửa sổ, thường thấy trong cửa sổ lựa chọn tiêu chí khi thực thi báo cáo

clear selection bỏ chọn tất cả mục (checkboxes) trong cửa sổ, thường thấy trong cửa sổ lựa chọn tiêu chí khi thực thi báo cáo

finish trong trình thuật sĩ hỗ trợ (wizard), kết thúc nhập liệu hoặc hoàn tất/thoát khỏi trình thuật sĩ hỗ trợ

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *