Chức năng lưu vết thay đổi (Change Log)

Người dùng có thể sử dụng chức năng lưu vết thay đổi (Change Log) để xem lại các thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa dữ liệu trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1).

Mở dữ liệu cần truy vết thông tin thay đổi.

Lưu vết thay đổi

Thanh menu >>> Tools >>> Change Log

Change Log

Để xem chi tiết các thay đổi, người dùng có thể chọn Instance >>> Show Differences

Show differences

Muốn xem lại dữ liệu của Instance nào, nhấp đôi chuột trái vào dòng của Instance đó.

History Instance

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *