Cách cài đặt bản sửa lỗi gấp (Hotfix)

Cách cài đặt bản sửa lỗi gấp (Hotfix) cho hệ thống SAP Business OneSAP Note 1439535

Triệu chứng #

Bạn cần cài đặt hotfix cho SAP Business One do sửa lỗi ứng dụng hoặc cải tiến.

Giải pháp #

Để cài đặt bản hotfix, thực hiện theo các bước sau:

  1. Tải xuống bản cài hotfix có liên quan, truy cập vào Software Download ở địa chỉ https://launchpad.support.sap.com/#/softwarecenter.
  2. Khởi động trình hướng dẫn (Upgrade Wizard) nâng cấp hotifx của SAP Business One.
  3. Để nâng cấp Common Database, hãy chọn tùy chọn Common Database trong trình hướng dẫn nâng cấp rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  4. Khởi động lại máy client SAP Business One.
  5. Khi ứng dụng hiển thị thông báo hệ thống sau ‘Your software version is not updated…‘, hãy chọn nút Yes.

Ứng dụng SAP Business One tại máy client sẽ nâng cấp lên bản sửa lỗi liên quan. Sau khi quá trình nâng cấp máy client kết thúc, hãy mở menu Help >>> About trong SAP Business One và xác minh phiên bản.

Trong cửa sổ Database Selection của trình hướng dẫn nâng cấp, nếu có thể chọn Database đang sử dụng, điều này cho biết rằng việc nâng cấp Database cũng là cần thiết. Trong trường hợp này, bạn cũng phải nâng cấp Database trước khi nâng cấp SAP Business One ở máy client.

Ghi chú:

  • Trong các trường hợp ngoại lệ, giải pháp cho một vấn đề cụ thể phải được phân phối nằm  ngoài chu kỳ phân phối gói tính năng hàng quý (quarterly feature package delivery cycle). Cơ chế hotfix cho phép SAP Business One cung cấp giải pháp cần thiết cho khách hàng/đối tác ngay lập tức mà không phải đợi gói tính năng tiếp theo được cung cấp.
  • Trong các trường hợp rất đặc biệt và hiếm gặp, một hotfix cung cấp giải pháp cho sự cố do gói tính năng trước đó gây ra. Hotfix này sẽ được thông báo bằng bản tin nóng (hot news) hoặc kênh thông tin triển khai cụ thể khác.

Do đó, nếu có một hotfix, cần phải xác định xem các giải pháp được cung cấp trong hotfix có áp dụng được cho khách hàng cụ thể hay không. Nếu khách hàng cụ thể không yêu cầu nâng cấp thì không cần cài đặt hotfix. Gói tính năng thông thường tiếp theo sẽ bao gồm các giải pháp được cung cấp bởi hotfix trước đó.

Sau khi áp dụng bản sửa lỗi nóng cho bản cài đặt của khách hàng để khắc phục sự cố, bạn nên nâng cấp lên gói tính năng thông thường tiếp theo sau khi phát hành, vì bản sửa lỗi nóng chỉ được cung cấp dưới dạng giải pháp tạm thời. Nếu một hotfix không áp dụng cho tất cả các khách hàng thì không cần thiết phải cài đặt nó vì gói tính năng thông thường tiếp theo sẽ bao gồm hotfix đó.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *