Ví dụ về lịch giao hàng chung (Example: General Delivery Schedule)

Công ty đã tạo ba đơn bán hàng cho mặt hàng I001, nhưng số lượng của hai trong số đó không được xác nhận một phần hoặc không được xác nhận vì số lượng trong kho thấp hơn số lượng đã đặt. Để xem thông tin lịch giao hàng chi tiết trong SAP Business One, phiên bản dành cho SAP HANA, hãy chọn biểu tượng Lập lịch giao hàng Delivery Scheduling Management Icon trên thanh công cụ.

Trong trường Item, hãy nhập I001 và chọn mặt hàng đã được lọc. Thông tin lịch giao hàng chi tiết xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Scheduling Deliveries.

Document Qty (Inv. UoM) Confirmed Unconfirmed Delivery Date
Sales Order 1 150 150   2012.08.23
Scheduled Delivery 1 150   2012.08.23
Sales Order 2 100 50 50 2012.08.25
Scheduled Delivery 1 50   2012.08.25
Sales Order 3 300 0 300 2012.08.28

Để đáp ứng số lượng yêu cầu trong đơn hàng, mặc dù mặt hàng khó tìm, công ty vẫn cố gắng thực hiện hai lần mua mặt hàng I001 với số lượng nhỏ. Các đơn mua hàng sau đây được tạo ra:

Document Quantity Delivery Date
Purchase order 1 30 2012.08.25
Purchase order 2 50 2012.08.28

Để lên lại lịch giao hàng, hãy làm theo quy trình dưới đây:

  1. In the SAP Business One, version for SAP HANAt, chọn biểu tượng Lập lịch giao hàng Delivery Scheduling Management Icon trên thanh công cụ, cửa sổ Delivery Schedule Management xuất hiện.
  1. Trong trường Item, nhập mã mặt hàng I001 và chọn mặt hàng đã được lọc.
  2. Chọn nút Preview, cửa sổ Delivery Schedule Confirmation xuất hiện.
Document Qty (Inv. UoM) Confirmed Unconfirmed Delivery Date
Sales Order 1 150 150   2012.08.23
Scheduled Delivery 1 150   2012.08.23
Sales Order 2 100 100

20 Delay

50 2012.08.25
Scheduled Delivery 1 80   2012.08.25
Scheduled Delivery 2 20   2012.08.28

3 Days Delay

Sales Order 3 300 30 270 2012.08.28
Scheduled Delivery 1 30   2012.08.28

Trước đây, đơn bán hàng thứ hai có thể được đáp ứng một phần, và bây giờ, nó có thể được đáp ứng với ngày giao hàng bị trễ.

Đơn hàng thứ ba trước đây không đáp ứng được thì nay đáp ứng được một phần.

  1. Để xác nhận lịch giao hàng, chọn nút Confirm

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *