Thiết lập chứng từ Journal Entry

Thiết lập các thông tin cho chứng từ hạch toán kế toán (Journal Entry) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Journal Entry

Thiết lập chứng từ Document Setting Journal Entry

Block Unbalanced FC Journal Entry

Không cho phép nhập ngoại tệ không cân bằng giữa bên nợ (debit) và có (credit)

 

Allow Multiple Currency Transactions

Chọn để cho phép tạo các bút toán hạch toán liên quan đến nhiều loại tiền tệ.

 

Block Editing of Totals in System Currency

Ngăn không cho chỉnh sửa số tiền ở cột tiền tệ hệ thống (system currency).

Ghi chú

Cho dù bạn chọn đơn vị tiền tệ nào để sử dụng trong chứng từ – đồng tiền bản địa (local currency), đồng tiền hệ thống (system currency) hoặc đồng ngoại tệ (foreign currency), SAP Business One sẽ tự động quy đổi sang số tiền theo system currency.

Nếu bạn muốn bật chỉnh sửa tiền tệ hệ thống thì không chọn hộp kiểm này. SAP Business One sẽ tính toán số tiền theo local currency, foreign currency (nếu có), bạn có thể truy cập và thay đổi giá trị của các trường số tiền theo system currency, nếu cần.

 

Block Posting Date Editing Per Row

Ngăn không cho nhập ngày ghi sổ (posting date) khác nhau giữa các dòng của chứng từ Journal Entry.

Ghi chú

Theo mặc định, SAP Business One thiết lập ngày ghi sổ (posting date) cho toàn bộ chứng từ Journal Entry. Để trống hộp kiểm cho phép bạn nhập ngày ghi sổ riêng cho từng hàng trong chứng từ Journal Entry.

Block Updating of Doc. Date After Posting Per Row

Ngăn bạn chỉnh sửa ngày chứng từ (document date) của các chứng từ Journal Entry hiện có.

 

Use Automatic Tax

Xác định VAT được tính tự động theo nhóm VAT mặc định với tài khoản kế toán.

 

Mandatory Remarks

Chọn hộp kiểm này để thiết lập trường Remarks là bắt buộc nhập . Bạn có thể thiết lập bắt buộc đối với một trong tùy chọn dưới đây:

  • Chỉ với phần chung (Header only) – đây là thiết lập mặc định
  • Chỉ với các dòng (Rows only)
  • Áp dụng cả phần chung và các dòng (Both Rows and Header)

Nếu hộp kiểm này được chọn, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn sau:

  • Warning Only– khi trường Remarks không có nội dung, hệ thống sẽ phát cảnh báo.
  • Block Posting– khi trường Remarks không có nội dung, hệ thống sẽ chặn lưu Journal Entry.

 

Allow Updating of References, Remarks, and UDFs on Journal Entries with Locked Posting Periods

Chọn hộp kiểm này để cho phép cập nhật các trường sau trong phần HeaderRows của các Journal Entry có kỳ kế toán (Posting Period) đã bị khóa (Locked): Ref. 1Ref. 2Ref. 3Remarks, và các trường do người dùng định nghĩa (User-Defined Fields).

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *