Thiết lập mức độ ưu tiên (BP Priorities)

Thiết lập mức độ ưu tiên ( BP Priorities ) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Business Partner PrioritiesSử dụng để có thể phân loại các đối tác kinh doanh theo mức độ ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập mức độ ưu tiên BP Priorities

Priority

Nhập mã cấp độ ưu tiên

Priority Description

Mô tả cấp độ ưu tiên

 

Ứng dụng

Trong quá trình soạn hàng, có thể thực hiện phân bổ hàng cho đối tượng có cấp độ ưu tiên cao nhất đến thấp nhất.

Pick and Pack with BP Priority

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *