Mục đích của site user để cung cấp thêm cấp bảo mật khác để đăng nhập vào hệ thống SAP Business One khi thực hiện các tác vụ quản trị hệ thống quan trọng. Trong khi các tác vụ vận hành hệ thống bình thường, người dùng (User) và quản trị hệ thống (Superuser) được sử dụng ở cấp độ công ty (company) hoặc cơ sở dữ liệu (database), thì các hoạt động của site user lại gắn liền với cấp độ của khách hàng trong đó mỗi khách hàng có thể bao gồm nhiều máy chủ (Servers) và mỗi máy chủ có thể có nhiều công ty con (databases).

Site user dùng để xác thực trong các tác vụ quan trọng sau::

  • Cấu hình thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu/công ty
  • Tạo mới công ty
  • Cấu hình các dịch vụ liên quan đến Server: backup, mailer, license, webclient, job alert, service layer, …
  • Đăng ký Add-ons
  • Nâng cấp phiên bản
  • Cập nhật mật khẩu của các read-only user

Site User Read Only DB User

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *