Thiết lập địa điểm kho (Location – Setup)

Thiết lập địa điểm kho (Location) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Location. Sử dụng cửa sổ này để khai báo địa điểm của các kho. Thông tin này cho phép nhóm các kho có cùng địa điểm khi xem báo cáo hoặc các lựa chọn kho trong quá trình sử dụng hệ thống. 

Thông tin khai báo ở đây sẽ được hiển thị ở trường Location trong cửa số Warehouse – Setup

Location địa điểm kho

Name

Nhập tên của địa điểm kho.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *