Quản lý giấy phép sử dụng (License Administration)

Quản lý giấy phép sử dụng (License Administration) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> License >>> License Administration. Sử dụng cửa sổ này để quản lý giấy phép sử dụng với các chức năng:

 • Cài đặt tập tin quản lý giấy phép sử dụng được cấp bởi đối tác triển khai (import license file)
 • Xem thông tin giấy phép sử dụng được cấp
 • Phân bổ giấy phép cho người dùng (user) theo vai trò phù hợp với từng loại giấy phép
 • Sửa đổi các phân bổ đã gán cho người dùng

License Administration giấy phép sử dụng

License Server

Hiển thị:

  • Tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ (server)
  • cổng (port) mà dịch vụ giấy phép được phép chạy (license service), mặc định cổng 40000

Import License File

Nhấn vào nút này, hệ thống mở cửa sổ Select License File và cho phép bạn chọn license file. Chọn file được lưu trên máy tính, và xác nhận bằng cách nhấn nút Open.

Lock Icon

Ngăn người dùng kết nối với dịch vụ giấy phép (license service). Sử dụng tùy chọn này trong khi thực hiện phân bổ giấy phép cho người dùng. Các quản trị viên (administrator / super user) khác sẽ vẫn có thể phân bổ giấy phép.

  • Khi được mở khóa , sẽ có thể kết nối với dịch vụ giấy phép.
  • Khi bị khóa kết nối với dịch vụ giấy phép bị chặn.

Refresh

Cập nhật trạng thái mới nhất của dịch vụ giấy phép (license service).

 

Thẻ Allocation #

Users

Liệt kê tất cả người dùng (User) trong hệ thống.

Used

Hiển thị loại giấy phép đã gán cho người dùng.

Available

Hiển thị số giấy phép còn lại chưa sử dụng của từng loại.

Ghi chú

Bất kỳ người dùng cao cấp (super user) nào cũng có thể thực hiện phân bổ giấy phép. Trước khi phân bổ giấy phép, hãy chọn Refresh và để ngăn người dùng khác phân bổ giấy phép cùng lúc, hãy chọn biểu tượng Lock để khóa dịch vụ giấy phép.

 

Thẻ Component #

Hiển thị chi tiết các thông tin của giấy phép sử dụng bao gồm:

  • Localization: Việt Nam mặc định sử dụng bản địa hóa (localization) của Úc.
  • Version: phiên bản phần mềm
  • License Components: thành phần giấy phép
   • Total Number: tổng số được cấp
   • Available licenses: số còn lại
   • Start Date: ngày bắt đầu
   • Expiration Date: ngày hết hạn

License Administration Component

 

Thẻ Assignment #

Hiển thị các phân bổ của từng loại giấy phép (license type) cho toàn bộ người dùng trong hệ thống.

  • Professional: loại giấy phép có quyền sử dụng tất cả chức năng trong hệ thống bao gồm các chức năng thiết lập, cấu hình hệ thống và chức năng cao cấp mà các loại giấy phép khác không có. Loại này thường được phân bổ cho quản trị hệ thống, kế toán trưởng,…
  • Limited CRM: loại giấy phép có quyền sử dụng các chức năng liên quan đến quản lý khách hàng (Customer), cơ hội kinh doanh (Opportunity) và báo giá (Sales Quotation).
  • Limited Financials: loại giấy phép này có quyền sử dụng các chức năng liên quan đến tài chính kế toán: hóa đơn phải trả nhà cung cấp (AP Invoice), thu chi (Incoming/Outgoing Payment), tài sản cố định (Fixed Assets), bút toán hạch toán (Journal Entry),…
  • Limited Logistics: loại giấy phép này có quyền sử dụng các chức năng liên quan đến đơn hàng, kho vận: các đơn hàng bán, mua, sản xuất (Sales/ Purchase/ Production Orders), hóa đơn bán hàng (AR Invoice), nhập xuất chuyển kho (Goods Receipt/ Goods Issue/ Inventory Transfer),
  • Indirect Access: đây là loại giấy phép được phép truy cập vào các màn hình chức năng (Addon/Extension) được phát triển bởi đối tác triển khai hoặc mua từ bên thứ 3 trong hệ sinh thái giải pháp mở rộng của SAP Business One.

License Administration Assignment

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *