Thiết lập loại bao bì (Package Type – Setup)

Thiết lập loại bao bì (Package Type) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Package Type. Sử dụng cửa sổ này để khai báo danh sách các loại bao bì dùng để đóng gói mặt hàng.

Loại bao bì package type

 

Type

Nhập tên của bao bì.

Length, Width, Height, Weight

Đơn vị đo lường mặc định của các trường này kế thừa từ đơn vị đo lường độ dài và trọng lượng được chỉ định trong thẻ Display của cửa sổ General Settings. Bạn cũng có thể nhập thủ công.

Volume

Phần mềm sẽ tự động tính toán thể tích theo Length, Width, Height mà bạn đã khai báo và hiển thị kết quả trong lưới. Bạn có thể thay đổi giá trị này bằng cách nhập một giá trị khác theo cách thủ công, nhưng các giá trị trong các trường Length, Width, Height sẽ bị xóa ngay lập tức.

Volume UoM

Chọn UoM từ danh sách thả xuống. Đơn vị đo lường thể tích mặc định tương ứng với UoM độ dài mặc định được chỉ định trong thẻ Display của cửa sổ General Settings.

 

Removing Package Types

Bạn không thể xóa package type nếu nó đã được sử dụng trong một chứng từ.

    1. Trong cửa sổ Package Type – Setup, nhấp chuột phải vào package type muốn xóa và chọn Remove.
    2. Chọn nút Update và sau đó OK để hoàn tất.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *