Các thiết lập chung (General Settings – Cash Flow)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Cash Flow. Sử dụng thẻ này để khai báo thiết lập cho việc chỉ định khoản mục dòng tiền đối với các giao dịch có liên quan đến dòng tiền trong hệ thống SAP Business One.

General Settings Cash Flow

Assignment of Cash Flow Line Item: Mandatory

Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn xác nhận bắt buộc chỉ định khoản mục dòng tiền cho các giao dịch có liên quan. Nếu không làm vậy, hệ thống sẽ phát ra thông điệp lỗi và giao dịch không được lưu vào hệ thống.

Assignment of Cash Flow Line Item: Optional

Chọn trường này để xác nhận việc chỉ định khoản mục dòng tiền là tùy chọn.

Incoming, Outgoing Payment

Sử dụng các trường này để xác định khoản mục dòng tiền mặc định được chỉ định cho các giao dịch có liên quan đến dòng tiền, cũng như cài đặt mặc định cho khoản thanh toán thu / chi.

Assignment in Transaction with All Relevant Cash Flow: Ignore Without Warning

Vô hiệu hóa việc chỉ định dòng tiền trong một giao dịch với tất cả các tài khoản kế toán có liên quan đến dòng tiền, ngay cả khi một số dòng tiền đã được chỉ định. Giao dịch này có thể được ghi nhận trực tiếp mà không có cảnh báo.

Ghi chú

Các giao dịch có chỉ định dòng tiền bị vô hiệu hóa sẽ không xuất hiện trong báo cáo tham chiếu dòng tiền nếu bạn chọn Unassigned Transactions Relevant to Cash Flow. Tuy nhiên, chúng sẽ xuất hiện nếu bạn chọn All Transactions Relevant to Cash Flow.

Assignment in Transaction with All Relevant Cash Flow: Warning Only

Hệ thống sẽ tạo một cảnh báo hỏi xem việc chỉ định là cần thiết hay được bỏ qua khi bạn nhập một giao dịch với tất cả tài khoản kế toán có liên quan đến dòng tiền.

    • Needed: bạn có thể thực hiện chỉ định dòng tiền.
    • Ignored: hệ thống vô hiệu hóa việc chỉ định dòng tiền và lưu giao dịch.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *