Thiết lập chứng từ AP Invoice

Thiết lập các thông tin cho chứng từ hóa đơn mua hàng (AP Invoice) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> AP Invoice

Thiết lập chứng từ Document Setting AP Invoice

When Duplicated Vendor Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

 

Check for Duplicate Under

Có 2 tùy chọn để thiết lập cho hệ thống kiểm tra thông tin bị trùng theo

      • Individual Vendor Only: chỉ kiểm tra trùng theo từng nhà cung cấp
      • All Vendors: kiểm tra trùng cho toàn bộ nhà cung cấp

Check for Duplicate in Current Fiscal Year Only

Chọn hộp kiểm này để chỉ kiểm tra trùng trong năm tài chính hiện hành.

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ AP Invoice.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *