Khởi tạo hệ thống (System Initialization) với SAP B1

Để đảm bảo hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) hoạt động đúng với đặc thù của doanh nghiệp, sử dụng chức năng System Initialization để tùy chỉnh các thông số và các thiết lập mặc định cho hệ thống.

Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Quy trình vận hành các phân hệ
 • Các thiết lập mặc định
 • Phân quyền sử dụng
 • Tùy chọn in ấn

Sử dụng danh sách kiểm tra (checklist) sau để khai báo các thiết lập ban đầu:

 1. Tạo mới công ty
 2. Khai báo hệ thống tài khoản kế toán (Chart of Accounts)
 3. Khai báo danh mục tiền tệ (Currency)
 4. Thiết lập định dạng địa chỉ (Address Format)
 5. Thiết lập khu vực địa lý (Territory)
 6. Khai báo lịch áp dụng (Calendar)
 7. Khai báo số chứng từ (Document Numbering)
 8. Khai báo thiết lập chứng từ (Document Settings)
 9. Thiết lập hiển thị (Display Settings)
 10. và khai báo các tham số khác:
  • Khai báo tùy chọn in ấn (Print Preferences)
  • Khai báo thuếVAT (Tax Groups)
  • Khai báo điều khoản thanh toán (Payment Terms)
  • Khai báo danh mục nhân viên kinh doanh (Sales Employees)
  • Khai báo nhóm tính hoa hồng (Commission Groups)
  • Khai báo các thiết lập về hàng tồn kho (Inventory and Item Settings)
  • Khai báo thiết lập về đối tác kinh doanh (Business Partner Settings)
  • Khai báo kế toán quản trị (Cost Accounting)
  • Khai báo thiết lập về dịch vụ bảo hành, bảo trì (Service Settings)
  • Khai báo danh mục người dùng (Users)
  • Khai báo phân quyền sử dụng (Authorizations)
  • Thiết lập quy trình phê duyệt chứng từ (Approval Processes)
  • Khai báo các cảnh báo (Alert Management)
  • Thiết lập mẫu in mặc định (Default Layout)
  • Thiết lập giao diện nhập liệu (Form Settings)
Lưu ý cảnh báo:

Bạn phải thực hiện khởi tạo hệ thống (System Initialization) riêng biệt cho mỗi công ty được khởi tạo trong hệ thống SAP Business One (SAP B1).

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *