Các thiết lập chung (General Settings – Resources)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Resources. Sử dụng thẻ này để thiết lập các thông số liên quan đến nguồn lực (Resources) cho sản xuất.

Nguồn lực là máy móc, lao động, v.v., được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Trái ngược với các mặt hàng, các nguồn lực là hữu hạn trong một khoảng thời gian và được sử dụng trong một quy trình sản xuất. Bạn có thể xác định năng lực sản xuất của nguồn lực hàng ngày hoặc trong một khoảng thời gian, sau đó bạn có thể chỉ định sử dụng chúng trong các lệnh sản xuất. Việc sử dụng nguồn lực trong quy trình sản xuất góp phần tăng giá thành sản xuất của thành phẩm/bán thành phẩm.

General Settings Resource

Default Warehouse

Chọn nhà kho mặc định khi làm việc với Resources

Auto Add All Warehouses to New Resources

Tự động thêm tất cả nhà kho vào Resource được thêm mới.

Default Capacity Period

Thiết lập kỳ tính toán năng lực của nguồn lực mặc định theo:

Start From Today Until 

Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến: {Today / Month Start / Month End} + x {Months} + y {Days}

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *