Chức năng thêm mới (Add)

Chức năng tạo mới “Add” dùng để thêm chứng từ, giao dịch hoặc dữ liệu dạng danh mục trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1).

Đầu tiên mở đối tượng cần thêm: danh mục hàng hóa vật tư (Item Master Data)

Chức năng thêm mới

Các bước thực hiện sau khi đã mở chứng từ hoặc dữ liệu dạng danh mục

  1. Thanh menu >>> Data >>> Add
  2. Thanh công cụ >>> nhấn biểu tượng Add Mode
  3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

Chức năng thêm mới

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *