Thiết lập chứng từ Return Request

Thiết lập các thông tin cho chứng từ yêu cầu trả lại hàng bán (Return Request) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Return Request

Thiết lập chứng từ yêu cầu trả lại hàng bán Return Request

Return Request Approved

Cho phép sao chép Return Request sang chứng từ đích. Khi được chọn, hộp kiểm Approved trong thẻ Logistics trong cửa sổ Return Request được chọn theo mặc định.

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Customer Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Customer Reference No. đến chứng từ đích.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Return Request.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *