Thiết lập giao diện nhập liệu (Form Settings)

Người dùng có thể thiết lập giao diện nhập liệu (Form Settings) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) nhằm hiển thị hay ẩn các trường (column) thường/không thường sử dụng trong lưới (Table/Grid) của cửa sổ chứng từ (Document Window), menu chính (Main Menu), màn hình thiết lập (Setup)

Để sử dụng Form Settings, người dùng có 3 cách:

  1. Tools >>> Form Settings
  2. Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + Shift + S
  3. Nhấn biểu tượng Thiết lập giao diện nhập liệu Form Settings trên thanh công cụ

Cửa sổ thiết lập giao diện nhập liệu của chứng từ cần chỉnh sửa xuất hiện

giao diện nhập liệu form settings

Người dùng có thể:

  • Nhấn chuột trái vào tên trường (column) và giữ khoảng 1-2 giây để biểu tượng hình chữ nhật xuất hiện, kéo và thả vào nơi cần đặt
  • Tick chọn vào Visible để ẩn/hiện trường (column)
  • Tick chọn vào Active để kích hoạt/không kích hoạt trường (column) để cho phép người dùng được phép chỉnh sửa thông tin hay không. Lưu ý một vài trường tính toán của hệ thống sẽ không có tùy chọn này.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *