Thiết lập chứng từ Return

Thiết lập các thông tin cho chứng từ trả lại hàng bán (Return) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Return

Thiết lập chứng từ trả lại hàng bán Sales Return

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Customer Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Customer Reference No. đến chứng từ đích.

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Allow Setting Item Cost When Document is Not Based

Chọn hộp kiểm để cho phép khai báo Item Cost trong trường hợp không tham chiếu chứng từ cơ sở

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Delivery.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *