Đăng nhập hệ thống SAP Business One (Login)

Để đăng nhập (Login) hệ thống SAP Business One, người dùng nhấp đôi trỏ chuột vào biểu tượng SAP Business One (SAP B1) trên máy tính. Màn hình đăng nhập sẽ hiển thị cho phép người dùng khai báo thông tin tên người dùng (User Name) và mật khẩu (Password). Sau lần đăng nhập đầu tiên thì cơ sở dữ liệu sẽ được tự động lựa chọn là lần đăng nhập trước đó.

đăng nhập hệ thống (login) SAP B1

Tại góc phải bên dưới của màn hình đăng nhập (Login) hệ thống SAP Business One, người dùng có thể nhấp chọn nút “Change Company” để lựa chọn đăng nhập vào cơ sở dữ liệu khác. Nhiều công ty lớn có thể có nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau phục vụ nhu cầu quản lý các công ty con, chi nhánh. Chọn cơ sở dữ liệu muốn đăng nhập, nhập User Name / Password, sau đó nhấn nút OK để xác nhận đăng nhập .

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *