Thiết lập chiều dài và chiều rộng (Length and Width – Setup)

Thiết lập chiều dài (Length) và chiều rộng (Width) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Length and Width. Sử dụng cửa sổ này để khai báo các đơn vị đo lường chiều dài, thể tích và trọng lượng mà bạn sử dụng trong công ty của mình làm cơ sở trong quá trình khai báo và chỉnh sửa thông tin các mặt hàng trong cửa sổ Item Master Data.

dài rộng length width

Code

Nhập mã đơn vị đo lường.

Unit Name

Nhập tên đơn vị đo lường.

Volume Code

Nhập mã đơn vị đo lường thể tích.

Độ dài (mm)

Nhập độ dài tính bằng milimet.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *