Danh mục nhân viên kinh doanh (Sales Employees / Buyers)

Thiết lập danh mục nhân viên kinh doanh bao gồm cả kinh doanh (Sales) và thu mua (Purchasing). Trên cơ sở đó gán nhân viên kinh doanh cho từng đối tác (Business Partner bao gồm khách hàng, nhà cung cấp). Trong quá trình nhập liệu, các chứng từ mua bán được gán liền với thông tin nhân viên giúp hệ thống có khả năng thực hiện phân tích hoạt động mua/bán theo từng nhân viên thông qua báo cáo Sales/Purchasing Analysis.

Thiết lập nhân viên kinh doanh

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Sales Employees / Buyers

Sales Employee Name: nhập tên, tối đa 155 ký tự

Remarks: nhập ghi chú, chẳng hạn thông tin khu vực, nhóm ngành, …

Active: nhấp chọn để sử dụng / bỏ chọn để ngừng ngừng sử dụng

Set as Default: thiết lập nhân viên mặc định cho các chứng từ mua/bán. Nhân viên mặc định sẽ được in đậm. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể thay đổi theo từng chứng từ.

Employee: chỉ định hồ sơ nhân viên (Employee Master Data) để liên kết với Sales Employee

Telephone/Mobile/Fax/Email: thông tin số điện thoại/di động/Fax/email

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *