Danh mục nhà sản xuất (Manufacturer – Setup)

Thiết lập danh mục nhà sản xuất (Manufacturer) các mặt hàng doanh nghiệp đang kinh doanh theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Manufacturers.

Nếu mặt hàng là sản phẩm có thương hiệu, bạn có thể nhập nhà sản xuất vào thông tin mặt hàng trong cửa sổ Item Master Data. Thông tin này không bắt buộc nên bạn có thể quyết định sử dụng hay không tùy vào nhu cầu truy xuất hoặc in ấn.

nhà sản xuất manufacturer

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *