Thiết lập chiết khấu thanh toán (Cash Discount Setup)

Để mở cửa sổ này, đường dẫn Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Payment Terms: chọn Define New trong danh sách thả xuống từ trường Cash Discount Name.

Chiết khấu thanh toán Cash Discount

Code, Name

Khai báo mã và tên cho phần chiết khấu thanh toán (cash discount).

By Date

Đặt ngày cố định cho chiết khấu.

Trong cột DayMonth ở bảng bên dưới, chỉ định ngày chính xác ngày giảm giá có hiệu lực.

Ví dụ

Các giá trị được nhập cho DayMonth lần lượt là 15 và 1 thì Cash Discount có hiệu lực đến ngày 15 của tháng tiếp theo.

Freight

Áp dụng chiết khấu thanh toán cho Freight. Đối với các chiết khấu thanh toán được khai báo, hãy quyết định xem số tiền chiết khấu được tính trên tổng hóa đơn có bao gồm cước vận chuyển hay không.

Days After Posting Date, Discount %

Bạn có thể khai báo cấu trúc phân cấp dựa trên số ngày.

Chỉ định số ngày sau posting date của chứng từ có hiệu lực.

Ví dụ

Hóa đơn được phát hành vào ngày 1 tháng 8. Theo điều khoản thanh toán áp cho khách hàng, việc thanh toán phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 8. Nếu bạn xác định chiết khấu thanh toán 5% cho thanh toán sau 3 ngày, chiết khấu 3% cho thanh toán sau 7 ngày, chiết khấu 1% cho thanh toán sau 14 ngày. Nếu khách hàng thanh toán nợ từ ngày [2-4] tháng 8 được chiết khấu 5%, khách hàng thanh toán từ ngày [5-8] tháng 8 được chiết khấu 3% và khách hàng thanh toán từ [9-15] tháng 8 được chiết khấu 1%.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *