Thiết lập thuộc tính của đối tác kinh doanh (Business Partner Properties)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Business Partner PropertiesBạn có thể phân loại các đối tác kinh doanh của mình theo thuộc tính mà bạn xác định theo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn chỉ định các thuộc tính có liên quan khi khai báo các thông tin liên quan đến Business Partner trong hệ thống SAP Business One.

Ghi chú

Thông tin thuộc tính (property) không bắt buộc; một đối tác kinh doanh (business partner) có thể không có, có một hoặc tối đa 64 thuộc tính.

Sử dụng thuộc tính chủ yếu để lọc dữ liệu khi xem các báo cáo của hệ thống

Business Partner Properties Thuộc tính đối tác kinh doanh

Cửa sổ liệt kê các thông tin đã được định nghĩa trước (Property 1-64). Bạn có thể thao tác như sau:

  • Chỉnh sửa chúng thành các thông tin phù hợp để sử dụng.
  • Nhấn Update để xác nhận thay đổi.

Ví dụ

Bạn có thể khai báo các thuộc tính như sau:

Property 1-20 Khu vực Bắc / Trung / Nam

Đông Nam Bộ / Tây Nam Bộ

Property 20-30 Độ lớn công ty 1 – 10 nhân viên / 10 – 50 nhân viên / 50 – 100 nhân viên…
Property 30-40 Ngành nghề Thiết bị điện / Nhà hàng / Xây dựng / Thiết bị y tế / Hóa chất / …

Sau đó, có thể gán cho khách hàng / nhà cung cấp như sau:

Khu vực Đông Nam Bộ
Độ lớn công ty 1-10 nhân viên
Ngành nghề Hóa chất

Ghi chú

Bảng thuộc tính áp dụng cho cả khách hàng và nhà cung cấp. Nếu cần, bạn có thể xác định một nhóm các thuộc tính chỉ dành cho khách hàng và một nhóm các thuộc tính chỉ dành cho nhà cung cấp.

Nếu 64 thuộc tính vẫn không đủ để quản lý các yêu cầu của doanh nghiệp, thì bạn có thể sử dụng các trường do người dùng xác định (User Defined Fields).

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *