Thuật ngữ bắt đầu bằng chữ G trong hệ thống SAP Business One (SAP B1)

 1. G/L account: sổ cái tài khoản
 2. G/L decrease account: tài khoản đối ứng trường hợp điều chỉnh giảm (revaluation), dùng trong khai báo cấu hình hạch toán giao dịch kho
 3. G/L increase account: tài khoản đối ứng trường hợp điều chỉnh tăng (revaluation), dùng trong khai báo cấu hình hạch toán giao dịch kho
 4. general ledger: sổ cái/ sổ kế toán
 5. goods clearing account: tài khoản trung gian xử lý trong trường hợp đóng phiếu (closed) Goods Receipt PO. Tài khoản này thường được khai báo là 711
 6. goods issue: phiếu xuất kho trong phân hệ Inventory
 7. goods receipt: phiếu nhập kho trong phân hệ Inventory
 8. goods receipt purchase order (GRPO): phiếu nhập kho trong phân hệ Purchasing
 9. goods return: phiếu xuất hàng trả lại cho nhà cung cấp
 10. gross price: giá gộp, đã bao gồm thuế
 11. gross profit: lợi nhuận gộp, là phần chênh lệnh giữa doanh thu và giá vốn hàng bán

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *