Thiết lập chi phí mua hàng nhập khẩu (Landed Cost – Setup)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Purchasing >>> Landed Costs. Sử dụng cửa sổ này để thiết lập các chi phí mua hàng hàng nhập khẩu như: vận chuyển, bảo hiểm, thông quan: xử lý cont, lưu cont,… Các chi phí này sẽ được phân bổ cho các mặt hàng nhập kho theo cách thức phân bổ đã được xác định.

Landed Costs Setup chi phí mua hàng nhập khẩu

Landed Costs Fields

Code

Nhập mã của chi phí Landed Cost.

Name

Nhập tên của chi phí Landed Cost.

Allocation By

Chỉ định cách thức phân bổ, có 6 loại được hệ thống hỗ trợ sau:

  • Cash Value Before Customs

Chi phí được phân bổ tương ứng theo tỷ trọng của từng mặt hàng trong tổng giá trị của lô hàng chưa bao gồm các chi phí hải quan và thuế.

  • Cash Value After Customs

Chi phí được phân bổ tương ứng theo tỷ trọng của từng mặt hàng trong tổng giá trị của lô hàng đã bao gồm các chi phí hải quan và thuế.

  • Quantity

Chi phí được phân bổ tương ứng theo tỷ trọng của từng mặt hàng trong tổng số lượng của lô hàng nhập về.

  • Weight

Chi phí được phân bổ tương ứng theo tỷ trọng của từng mặt hàng trong tổng số trọng lượng của lô hàng nhập về.

  • Volume

Chi phí được phân bổ tương ứng theo tỷ trọng của từng mặt hàng trong tổng số thể tích của lô hàng nhập về.

  • Equal

Chi phí được phân bổ bằng nhau giữa các mặt hàng của lô hàng nhập về.

Landed Costs Alloc. Account

Chỉ định tài khoản kế toán trung gian để ghi nhận kết quả hạch toán bù trừ giữa bước phân bổ các chi phí mua hàng phát sinh (Landed Costs) và chứng từ hóa đơn phải trả của các chi phí đó (A/P Invoice).

Lưu ý

Chỉ dành cho các công ty quản lý kho bằng phương pháp kê khai thường xuyên.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *