Thiết lập đối tác (Partners – Setup)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>>  Opportunities >>> Partners. Sử dụng cửa sổ này để khai báo đối tác trong các cơ hội kinh doanh.

Partners Setup

Name

Nhập tên của đối tác (partner).

Relationship Type

Chọn mối quan hệ (Relationship) từ danh sách thả xuổng

Related BP

Liên kết với mã đối tác có trong hệ thống bằng cách chọn từ danh mục đối tác kinh doanh (Business Partner).

Details

Khai báo các thông tin bổ sung về đối tác.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *