Thiết lập đợt thanh toán (Installment)

Mục lục

Để mở cửa sổ này, đường dẫn Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Payment Terms: nhấp vào biểu tượng mũi tên màu cam trong trường No. of Installment. Sử dụng cửa sổ này để khai báo số đợt thanh toán, phần trăm số tiền được trả cho mỗi đợt thanh toán, cách thức điều chỉnh khi phát sinh Credit Memo và cách áp dụng thuế cho hóa đơn.

Installment setup

#

No. of Installments

Chỉ định số đợt thanh toán.

Credit Method

Chỉ định phương thức được sử dụng khi phát sinh chứng từ Credit Memo được tạo từ Invoice có nhiều Installment.

Khi số tiền của Credit Memo bằng với số tiền của Invoice, toàn bộ Installment đều được điều chỉnh giảm.

Khi số tiền của Credit Memo nhỏ hơn số tiền của Invoice, các Installment được điều chỉnh giảm tùy vào giá trị được chọn sau:.

    • First Installment

Số tiền điều chỉnh được áp cho Installment thứ nhất, sau đó đến thứ hai,…cho đến khi số tiền của Credit Memo được áp hết.

    • Last Installment

Số tiền điều chỉnh được áp ngược lại từ Installment cuối, …đến thứ nhất.

    • Equally

Số tiền điều chỉnh được áp cho tất cả Installment, theo tỷ lệ được khai báo trong trường %.

Apply Tax in First Installment

Đưa số tiền thuế vào Installment đầu tiên.

Update Tax Proportionally

Đưa số tiền thuế vào tất cả Installment theo tỷ lệ được khai báo trong trường %.

Month, Days

Chỉ định cách xác định ngày đáo hạn của các đợt thanh toán. Ngày đến hạn được tính từ trường MonthDays cho từng dòng.

Nếu bạn muốn ngày đến hạn của đợt thanh toán đầu tiên giống với ngày đến hạn (Due Date) của hóa đơn (Invoice) thì nhập số 0 cho trường MonthDays.

%

Tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền cần thanh toán theo hóa đơn. Tổng số phải là 100%.

Đợt thanh toán Installment Setup

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *