K – Thuật ngữ thường được sử dụng trong hệ thống SAP Business One (SAP B1) bắt đầu bằng chữ K:

  1. keep visible: giữ kết quả tìm kiếm để sử dụng tiếp
  2. key mapping: liên quan đến nền tảng tích hợp SAP Business One (B1if), là ánh xạ chỉ ra giá trị ở đối tượng nguồn và giá trị ở đối tượng đích
  3. KPI (key performance indicators): chỉ số đo lường hiệu quả công việc, được dùng trong Pervasive Analytics

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *