Thiết lập chứng từ Goods Return Request

Thiết lập các thông tin cho chứng từ yêu cầu trả hàng cho nhà cung cấp (Goods Return Request) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Goods Return Request

Thiết lập chứng từ Document Setting Goods Return Request

Goods Return Request Approved

Chọn để cho phép sao chép Goods Return Request vào chứng từ đích.

When Duplicated Vendor Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Vendor Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Vendor Reference No. đến chứng từ đích.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Goods Return Request.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *